ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - E-KON

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρία Π. & Φ. Κωνσταντινίδης ΟΕ ιδρύθηκε το έτος 1980 με κύρια δραστηριότητα την εμπορία αναλώσιμων Η/Υ και ειδών γραφείου. Συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές παγκοσμίως, ώστε τα προϊόντα της να τηρούν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Από το 2009 και μετά, ανήκουμε στους επίλεκτους επίσημους μεταπωλητές της Hewlett Packard “HP Authorised Reseller” στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα συνεργαζόμαστε με δεκάδες άλλες διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρίες μεταξύ των οποίων η Schneider, η Pelican, η Xerox και άλλες.
Η συνολική λειτουργία της εταιρίας «Π. & Φ. Κωνσταντινίδης Ο.Ε.» διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.). Το Σ.Δ.Π. είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015.
Βασική φιλοσοφία αλλά και πρωταρχικός στόχος της «Π. & Φ. Κωνσταντινίδης Ο.Ε.», μέσα από την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, αποτελεί η παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις προσδοκίες των πελατών μας.
Βασικοί στόχοι του Σ.Δ.Π. είναι:
• Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και της συνολικής λειτουργίας του Σ.Δ.Π.
• Η τήρηση της νομοθεσίας και των κανονιστικών απαιτήσεων που διέπουν τη δραστηριότητας της εταιρίας μας και ο συστηματικός έλεγχος συμμόρφωσης.
• Η πλήρης τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων και εμπρόθεσμη παράδοση των προϊόντων στους πελάτες μας.
Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες του Σ.Δ.Π., οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως είναι:
• Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, μέσα από τις ετήσιες ανασκοπήσεις από τη Διοίκηση, εσωτερικές επιθεωρήσεις κλπ.
• Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων του πελάτη.
• Η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των προμηθευτών.
• Η εξασφάλιση της επάρκειας των εργαζομένων, μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης τους.
• Η τεκμηριωμένη και συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών και η καταγραφή τυχόν υποδείξεων ή παραπόνων τους.
• Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του.
• Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε  να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής τους.
• Η ανάλυση της επικινδυνότητας (Risk Assessment) και ο έλεγχος αποτελεσματικότητας.
Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από την συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του συστήματος.
Όλο το προσωπικό καλείται στην πιστή τήρηση των ανωτέρω και ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας στην παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσης. Η παρούσα Πολιτική ανασκοπείται ετησίως.

Οι Διαχειριστές
Πέτρος Κωνσταντινίδης   
Φώτης Κωνσταντινίδης

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού